Mar 3, 2011

Places in Korean

America
* 멕시코: Mexico; 멕시코사람: Mexican

Australia
* 호주; 호주나라: Australia; 호주사람: Australian

Europe
* 스페인: Spain; 스페인사람: Spanish

Mar 2, 2011

Đại từ (Làm Chủ ngữ trong câu)

* : a thing, the one, an object
* (이것이) 이게; (그것이) 그게; (저것이) 저게
* (이것은) 이건; (그것은) 그건; (저것은) 저건

Wh questions

* 어느: which, what, whichever; nào
- 어느 나라 사람이에요? (Anh là người nước nào?)