Jan 19, 2008

Lượm lặt quotes uncategorized

1. Những say mê của con người có 3 nguồn gốc: Tâm hồn, trí tuệ và thể xác.
Sự say mê tâm hồn làm nảy sinh tình bạn.
Sự say mê trí tuệ sinh ra lòng kính trọng.
Sự say mê thể xác phát sinh lòng ham muốn.
Tổng hợp sự say mê đó chính là tình yêu .

2. "There are no facts, only interpretations" - Nietzsche

No comments:

Post a Comment