Mar 2, 2011

Đại từ (Làm Chủ ngữ trong câu)

* : a thing, the one, an object
* (이것이) 이게; (그것이) 그게; (저것이) 저게
* (이것은) 이건; (그것은) 그건; (저것은) 저건

No comments:

Post a Comment