Mar 2, 2011

Wh questions

* 어느: which, what, whichever; nào
- 어느 나라 사람이에요? (Anh là người nước nào?)

No comments:

Post a Comment