Jan 27, 2009

Các thì perfect

Gồm có: the present perfect tense; the past perfect tense; the present perfect continuous tense; the past perfect continuous tense.
* Đây là link bài học rất đáng recommend (englishpage.com/verbpage/presentperfect.html)
* Link học về Past Perfect số 1 (englishtenses.com)
* Link học về Past Perfect số 2 (web2.uvcs.uvic.ca)

No comments:

Post a Comment