Jan 19, 2009

Câu hỏi về Ngữ pháp tiếng Anh

Question 1: Simple past vs. Present perfect tense? (Thì Quá khứ đơn và thì Hiện tại Hoàn thành khác nhau ntn?)

Question 2: Simple past vs. Past perfect tense? (Thì Quá khứ đơn và thì Quá khứ Hoàn thành khác nhau ntn?)

No comments:

Post a Comment